Results for "Ngắm 14 đàng thánh giá"

Blog

Bookmark

Page

  • Chuỗi Mân Côi
   Ngắm †4 Đàng Thánh GiáLời Nguyệ...ao ngắm 14 nơi thương...êsu trong đàng thánh giá này, cho đ...́c ơn bơỉ Đàng Thánh Giá mà ra. Son...trông cậy 14 nơi thương...về thiên đàng, mà hát...ên Thánh Giá thảm thương...úa thiên đàng như lời ng...ng Thánh Giá Chúa mà ch...n đói vác Thánh Giá nặng...úa Thiên Đàng, trong g...
   • Chuỗi Mân Côi
    490 Sáng hôm sau, tôi nhìn thấy...ve;i đắm đuối trong cầu nguyện và chiêm ngắm...ave;n biến mất trong Thiên Chúa.__ 514...